ขอเชิญชวนทุกท่านที่สมัครกิจกรรม
“99 ปี นารีรัตน์ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล”
NAREERAT MINI Marathon 2021

ลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เส้นทางการวิ่ง

เส้นทางการวิ่งทุกประเภทเริ่มต้น ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ประเภทการวิ่ง

– ระยะทาง 5 km. รับจำนวน 1,500 คน
– ระยะทาง 10 km. รับจำนวน 1,500 คน
– VIP รับจำนวน 300 คน

ประเภท 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท)

– รุ่นนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ชาย – หญิง
– รุ่นประชาชน ชาย – หญิง

ประเภท 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท)

– รุ่นประชาชน ชาย – หญิง
– รุ่นประชาชน อายุ 30 – 39 ปี ชาย – หญิง
– รุ่นประชาชน อายุ 40 – 49 ปี ชาย – หญิง
– รุ่นประชาชน อายุ 50 – 59 ปี ชาย – หญิง
– รุ่นประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย – หญิง

ประเภท VIP 5 และ 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

– รุ่นประชาชน ชาย – หญิง
– 
รุ่นประชาชน อายุ 30 – 39 ปี ชาย – หญิง
– 
รุ่นประชาชน อายุ 40 – 49 ปี ชาย – หญิง
– 
รุ่นประชาชน อายุ 50 – 59 ปี ชาย – หญิง
– 
รุ่นประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย – หญิง

เสื้อ/เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล
เสื้อวิ่งประเภททั่วไป และ VIP
เหรียญรางวัล
เหรียญรางวัลแต่ละประเภทการวิ่ง

การสมัครกิจกรรม NAREERAT RUN 2021

เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 24:00 น.

สมัครแบบออนไลน์ : กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ โอนเงินค่าสมัครบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีแพร่
เลขที่บัญชี 936-300397-9
ชื่อบัญชี นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ นางสายสมร วิทยศิริ นางสุภาพร โสภารัตน์

สมัครแบบออฟไลน์ : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (ในวัน เวลาราชการ)

**บริการจัดส่งเสื้อ ค่าจัดส่ง 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)**

กติกา

กฏของงานนารีรัตน์มินิมาราธอน 2021 (NAREERAT MINI Marathon 2021)
ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎของการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. การจัดการแข่งขันอยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย กติกา และแนวปฏิบัติในการแข่งขันที่ผู้จัดงานคือ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีรัตน์ ได้กำหนดขึ้น ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับในกฏหมาย กติกา และแนวปฏิบัติเหล่านั้น โดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงการรักษามารยาทและน้ำใจของนักกีฬา
2. กติกาในงานนี้ได้แก่ กติกาการสมัคร กติกาเทคนิคการแข่งขัน และกติกาในการรับรางวัล
3. ผู้จัดงานจะจัดให้มีการบังคับใช้กติกาต่างๆ ตลอดทั้งการแข่งขัน และตลอดทั้งงาน ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามผู้ปฏิบัติงานหรือกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันที่ได้แสดงตัวเพื่อบังคับใช้กติกาเหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติของการวิ่งที่ผู้จัดได้ตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนตลอดเส้นทาง
5. หากผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและกติกาของการแข่งขัน ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือเข้าร่วมงานของผู้สมัครได้ โดยไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสำหรับกรณีดังกล่าว
6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีหน้าที่ในการติดตามประกาศกติกาและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานอาจปรับปรุงขึ้นเพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงการจัดงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกติกาและแนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
7. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับความเสี่ยงในการวิ่ง การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตน โดยต้องไม่ฟ้องร้องผู้จัดงานในกรณีใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อในการดังกล่าวเป็นหลักฐานให้กับผู้จัดงานจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานและการแข่งขันได้
8. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง
9. ผู้จัดการแข่งขัน ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้  
   1. อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต โดยผู้จัดงานจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น   
   2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล ภายในงานนี้  
   3. ความล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
10. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน
11. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน จัดทำโดยผู้จัดงานหรือผู้ที่ผู้จัดงานมอบหมายเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์ ทั้งนี้ช่างภาพอิสระที่นำอุปกรณ์ถ่ายภาพมาถ่ายภาพการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ผู้จัดงานมิได้มอบหมาย ไม่อยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของผู้จัดงาน
12. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และผ้าพันคอ (เฉพาะ VIP) ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
13. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหายหรือ เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

1. ผู้จัดงานจะรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้จัดงานที่จะอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิติมศักดิ์จากองค์กรที่ร่วมจัดงานให้เข้าร่วมการวิ่ง
2. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตามร้องขอให้แก่ผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไขในกฏหมาย กฏของงาน กติกา และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ประกาศไว้ระหว่างการสมัคร หรือที่ได้รับการปรับปรุงระหว่างการจัดงาน
3. ผู้ที่ผ่านการกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ต้องชำระเงินในช่องทางที่ได้รับแจ้งภายในเวลา 48 ชั่วโมง ภายหลังจากการสมัคร จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นผลสำเร็จ มิฉะนั้นระบบรับสมัครจะตัดสิทธิ์การสมัครนั้นทิ้งไป ผู้ที่ต้องการสมัครอีกครั้ง ต้องดำเนินการสมัครใหม่
4. ผู้จัดงานอาจปฏิเสธการสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครในกรณีที่มีเหตุผลสมควร อาทิ ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เหตุผลทางสุขภาพ เหตุผลความปลอดภัย หรือสำหรับกรณีที่ผู้สมัครซึ่งไม่อ่าน หรือ ไม่ยอมรับในกฏ กติกาและแนวปฏิบัติของงาน
5. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อสมัครลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครตามกำหนดเวลา เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้ว จะไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันได้ และผู้จัดจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครนั้นให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
7. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
8. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
9. คอมพิวเตอร์ แลปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันใช้สมัครผ่านระบบที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสมัครหรือการส่งผ่านข้อมูลการสมัครทางอิเลคทรอนิกส์ผิดพลาดได้ ผู้จัดจะไม่มีหน้าที่ให้ความรับผิดชอบในการทำงานสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นของผู้สมัคร และไม่มีหน้าที่ในการให้ความรับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการสมัครลงทะเบียนและการชำระเงิน
10. ในการส่งข้อมูลยืนยันการรับสมัคร หรือ หมายเลขการรับสมัคร หรือข้อมูลอื่นๆ ผู้จัดงานจะใช้ข้อมูลของผู้สมัครที่ให้ไว้ในระบบรับสมัครเท่านัน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบกรณีที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่ให้ข้อมูลของตนให้ถูกต้องในระบบรับสมัคร
11. เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนมาก ผู้จัดงานอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคลได้ทุกครั้งเมื่อร้องขอ
12. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินแล้ว ต้องมาลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตัวเอง ณ วัน เวลา สถานที่ ที่ผู้จัดนัดหมาย การมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมรับรองสำเนา ตามหมายเลขการรับสมัครที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
13. ผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน หรือนอกเวลา สถานที่ที่กำหนดไว้
14. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัดงาน หรือภัยธรรมชาติ
15. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
16. ผู้จัดงานได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามกติกานี้ ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยของกรรมการ
17. วันรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคือวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (เวลา 09:00 น.) ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 (เวลา 16:00 น.) ผ่านเว็ปไซต์ https://run.nareerat.info กระทั่งครบจำนวนตามที่ผู้จัดงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือก่อนครบจำนวนที่ผู้จัดงานเห็นสมควร
18. วันรับลงทะเบียนรับหมายเลขและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการแข่งขัน กำหนดไว้คือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เท่านั้น ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้มารับหมายเลขและอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
19. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องติดตามข้อมูลการรับสมัครและการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอด เพื่อวัตถุประสงค์และสวัสดิภาพของการแข่งขัน
20. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผู้เข้าร่วมงานโดยมิได้ลงทะเบียนและชำเงินค่าสมัครในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝ่าฝืนกติกา กฎหมาย รวมถึงข้อวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการแข่งขันหรือบุคลากรของการแข่งขันที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ผู้จัดงานอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify) ได้
2. หากมีเหตุผลที่สมควร ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3. ผู้จัดงานมอบหมายให้กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันเป็นตัวแทนของผู้จัดงานเป็นผู้จัดการแข่งขัน มีหน้าที่รักษากติกาการแข่งขันนี้
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้าสู่บริเวณปล่อยตัวตามประเภทและกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ด้วยตนเอง ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
7. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนหรือตามที่กรรมการฯแนะนำ ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด สังเกตป้าย สัญลักษณ์บอกทาง ลูกศร ริบบิ้น หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ห้ามใช้ทางลัด
9. การช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขันบนเส้นทางการแข่งขัน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด โดยกรรมการฝ่ายเทคนิคจะกำหนดเวลาของการแข่งขันแต่ละประเภท (Cut-off Time) และประกาศให้ทราบต่อไป
11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่น
12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ เปลือย แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
13. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
14. ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ มาใช้ในการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ข้างต้นที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ อาทิ รถจักรยานพยาบาล ที่ให้บริการในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินบนเส้นทางแข่งขัน
15. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
16. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องหยุด หลีกทางให้ยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
17. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการที่มีหน้าที่จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
18. การตัดสินรางวัลในแต่ละรุ่นใช้ระบบเวลา จากระบบบันทึกเวลาของผู้จัดการแข่งขัน ในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point) โดยอาจจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการภายหลังผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าเส้นชัยในการแข่งขันแต่ละประเภท และจัดให้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยกรรมการฝ่ายเทคนิคในที่สุด
19. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติการนี้ ผู้จัดงานอาจจะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
20. การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
21. คำตัดสินของกรรมการฝ่ายเทคนิคอันเป็นข้อวินิจฉัยจะถือว่าสิ้นสุด

กติกาในการรับรางวัล

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต้องติดต่อรับรางวัลในวันจัดงานคือวันที่ 10 มกราคม 2564 เท่านั้น หากไม่มารับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือตัดสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว

©2020 NAREERAT RUN | ICT.Nareerat